Topluluk kullan?c?lar? ve geli?tiricileri i?in Deepin'in sistem ve sürüm plan?n? bilmeleri ad?na resmi vaya düzensiz olarak güncelleyecek veya ayr?nt?l? bilgi yay?nlayacak ve kullan?c?lar Deepin geli?tirme plan?n? izleyecek.

Yay?n Plan?

Deepin 15.5.1 Mart 2018
Deepin 15.6 Temmuz 2018

Deepin 15.5.1 yay?n plan?

Uygulama Bi?iminin Ta??nmas? (Devaml?) Deepin Ma?aza ve Deepin uygulamalar?nda Deb'den Flatpak bi?imine ge?i? yap?n; Uygulamalar?n ve sistemin s?k? ba?lant?s?n? tamamen ay?r?n, kolay kullan?m i?in uygulamalar? "ye?il" yap?n; kullan?c?lar?n ba??ml?l?k sorunlar?ndan endi?e etmesine gerek kalmad??? i?in uygulama ve sistem ayr? olarak yükseltilebilir.
Deepin Masaüstü Ortam? Deepin'i sürekli olarak iyile?tirin, gü? tüketimini azalt?n, bellek kullan?m?n? iyile?tirin, bluetooth, HiDPI adaptasyonu ve kullan?c?lar?n geribildirimindeki sorunlar? düzeltin vb.
Ho?geldiniz Sistem ho?geldiniz sayfas? ekleyin, sihirbaz türü ?zel dost?a arayüz, kullan?c? deneyimini geli?tirin.
Deepin Film V3.2 Deepin Film V3.1'in etkile?im sorunlar?n? iyile?tirin ve hatalar? düzeltin: yüksek ??zünürlüklü video olu?turmay? iyile?tirin, yava? a??lan oynatma listesini düzeltin, ilerleme ?ubu?u üzerinde ?nizleme i?in yan?t alan?n? geni?letin vb.
Deepin ?izim V1.0
Linux'da Windows Paint'e benzer kullan?c? ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in basit grafik ve resim düzenleme, karton eri?im, resim bi?imlendirme ve di?er benzer i?levler sa?lay?n.
Deepin Grafik Y?netici V1.1 ?oklu-sürücü sürümündeki sorunu ??zün ve Deepin Grafik Y?netici V1.0'daki hatay? düzeltin
Deepin Canl? Sistem V1.1 Canl? Sistem V1.0 temelini iyile?tirin, parola ayar?, fla? sürücü kullan?m kipi ekleyin ve kullan?c? geri bildirimine g?re yaz?l?m? ?nyükleyin.
Deepin Sistem Onar?m? V1.0 Tek bir t?klamayla sistem onar?m yaz?l?mlar? sa?lay?n, ?rne?in: tek bir t?klamayla disk alan? temizle, ?nyükleme onar vb. Yap?n.
Deepin Yard?m Klavuzu V2.0 QCEF teknolojisine dayal? olarak yeniden yap?land?r?p ve iyile?tirin. Birle?tirilmi? giri? sa?lamak i?in yard?m k?lavuzlar?n? biraraya getirin. Kullan?c?lar?n istediklerini bulmalar?n? kolayla?t?r?n.
Deepin Yaz? Tipi G?rüntüleyici V1.0 Yaz? tipi yükleme, kald?rma, ?nizleme ve di?er i?levleri sa?lay?n.
Deepin ?ndirici V1.0 Deepin'in dahili bir indirme arac?, yeni g?rev, arama, indirme, duraklatma, g?rüntüleme, silme ve di?er y?netim i?levleri de dahil olmak üzere tekli ve toplu indirmeyi destekler.