Proje Tan?t?m?

Deepin, Deepin Technology Co, Ltd WPS Office, Skype, Spotify taraf?ndan piyasaya sunulan zarif, kullan?m? kolay ve güvenilir yerel masaüstü i?letim sistemidir. Ve di?er derin ?zellikli uygulamalar derin olarak ?nceden kurulmu?tur. ?e?itli dinlence aktiviteleri ya?aman?za, ayn? zamanda günlük ihtiya?lar?n?z? kar??laman?za izin verir. Sürekli iyile?tirilmi? ve kusursuz i?levlerle, deepin'in giderek daha fazla say?da kullan?c? taraf?ndan sevilece?ini ve kullan?labilece?ini dü?ünüyoruz.

Proje ?nizleme

Proje Konumu

Kaynak Kod Konumu:

Beta Sürüm Konumu:

Uyar?: En yeni beta sürümü git kodunu temel al?r ve otomatik olu?turma program? taraf?ndan derlenir, program karars?z bir durumda olabilir.

Bugzilla Konumu:?https://bugzilla.deepin.io/buglist.cgi?component=dde-desktop

i18n Konumu:?https://www.transifex.com/linuxdeepin/deepin-desktop-environment

Te?ekkürler

Port'a ho? geldiniz veya ba?ka bir yay?n i?in paketlemi?seniz, bu paketi di?er yay?nlar? paketlemek i?in, lütfen bizimle?ileti?ime ge?in?support@deepin.org.